มาตรฐานการบัญชีเรื่องสัญญาเช่า จะมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 (เฉพาะสำหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ) ซึ่งโดยปกติแล้วสัญญาเช่าเป็นสัญญาที่มีความสำคัญมากเนื่องจากเกือบทุกๆบริษัทมีการทำสัญญาเช่าทรัพย์สิน ในรูปแบบต่างๆ

สำหรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นคือแต่ละบริษัทจะต้องบันทึกสินทรัพย์ และหนี้สินเข้ามาไว้ในงบการเงิน หากไม่เข้าเงื่อนไขข้อยกเว้นตาม TFRS16 ซึ่งจะทำให้ตัวเลขในงบการเงิน แสดงฐานะการเงินที่แท้จริงของกิจการมากยิ่งขึ้น

สำหรับรายละเอียดเนื้อหาหลักสูตรมีดังต่อไปนี้

1.        สาเหตุของการเปลี่ยนแปลง / จุดอ่อนในงบการเงินของผู้เช่าและผู้ให้เช่า / ผลกระทบต่อรายงานทางการเงิน

2.        คำนิยาม / การระบุสัญญาเช่า / การแยกองค์ประกอบของสัญญาเช่า

3.        อายุของสัญญาเช่า / จำนวนเงินที่จะต้องจ่ายตามสัญญาเช่า / อัตราการคิดลด

4.        การวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่า / การวัดมูลค่าของสินทรัพย์สิทธิการใช้ / การแสดงรายการในงบการเงิน

5.        การบันทึกบัญชีสำหรับผู้เช่า / การเปิดเผยข้อมูล

6.        การบัญชีสำหรับผู้ให้เช่า

7.        วันถือปฎิบัติและการปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลง

8.        การคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับสัญญาเช่าในรูปแบบต่างๆ