ทำความเข้าใจ E-Tax invoice by Email

 

การใช้ระบบ e-Tax Invoice by Email เป็นระบบที่สรรพากรเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถจัดทำ ส่งมอบ และจัดเก็บใบกำกับภาษีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ ซึ่งเป็นการช่วยให้ผู้ประกอบการสะดวกมากยิ่งขึ้น และยังช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถลดต้นทุนทั้งในส่วนของต้นทุนในการจัดทำ และจัดเก็บใบกำกับภาษีได้อีกด้วย เนื้อหาของหลักสูตรมีดังต่อไปนี้

1)       หลักการของ e-Tax invoice by email

2)       ขั้นตอนการสมัคร e-Tax invoice by email

3)       การแจ้งอีเมลที่ประสงค์จะใช้ในการจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ e-Tax Invoice by Email

4)       การเปลี่ยนรหัสผ่าน (password) การแจ้งเปลี่ยนอีเมล์

5)       การจัดทำและส่งมอบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e-Tax Invoice by Email

 

6)       การเก็บรักษาและการตรวจสอบการประทับเวลา (Time Stamp)