ปิดงบการเงินอย่างมืออาชีพ


ปิดงบการเงินอย่างมืออาชีพ

เนื้อหาในคอร์สอบรมประกอบไปด้วย
1. แนะนำหลักสูตร

2. ทำความเข้าใจ Flow และการจัดเก็บเอกสารเบื้องต้น

3. กำหนดตารางงานในการปิดบัญชี

4. การ Key เอกสารในการบันทึกบัญชี

5. การปรับปรุงรายการก่อนปิดงบการเงิน (JV)

6. การจัดทำงบทดลอง รายละเอียดประกอบงบการเงิน

7. การจัดทำรายงานกระทบยอดที่สำคัญ และการจัดทำงบทดลอง

8. การ Grouping งบการเงิน

9. องค์ประกอบของงบการเงิน

10. จรรยาบรรณ